لامپ ۱۸ وات کم مصرف دلتا پیچی

لامپ ۱۸ وات کم مصرف دلتا پیچی

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

سرپیچ: E27

لامپ ۲۵ وات کم مصرف دلتا پیچی

لامپ ۲۵ وات کم مصرف دلتا پیچی

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۳۰ وات کم مصرف دلتا پیچی

لامپ ۳۰ وات کم مصرف دلتا پیچی

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۴۰ وات کم مصرف دلتا نیم پیچ

لامپ ۴۰ وات کم مصرف دلتا نیم پیچ

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۵۵ وات کم مصرف دلتا پیچی

لامپ ۵۵ وات کم مصرف دلتا پیچی

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۸۰ وات کم مصرف دلتا پیچی

لامپ ۸۰ وات کم مصرف دلتا پیچی

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۱۰۵ وات کم مصرف دلتا نیم پیچ

لامپ ۸۰ وات کم مصرف دلتا نیم پیچ

سرپیچ: E27  

موجود در رنگهای آفتابی و مهتابی

لامپ ۱۰۵ وات کم مصرف دلتا اتحاد

لامپ ۱۰۵ وات کم مصرف دلتا اتحاد