سیم برق ۱ در ۱.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۲‍.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۱۰ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۱۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۲ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۳ در ۰.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۳ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۴ در ۱ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۴ در ۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۵ در ۱ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۵ در ۱.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم نایلون ۲ در ۰.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۱ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۱.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۲.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی