سیم برق ۱ در ۱.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۲‍.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۱۰ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم برق ۱ در ۱۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۲ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۳ در ۰.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۳ در ۴ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۴ در ۱ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۴ در ۶ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۵ در ۱ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل برق ۵ در ۱.۵ کسری مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم نایلون ۲ در ۰.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۱ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۱.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم نایلون ۲ در ۲.۵ کسری بسته ۱۰۰ یاردی

سیم ۱ در ۱.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۲.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۴ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۱۰ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۱۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در۲۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۳۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۰.۷۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۱ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۱.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۲.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۴ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۰.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۰.۷۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۱ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۱.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۲.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری